Navigácia

Az óvodába lépés feltételei - Podmienky prijímania

 

A gyermekek óvodába való felvétele a 2016/2017- es tanévre: 

- Óvodába rendszerint 3 és 6 év közötti gyermekeket veszünk fel. Előnyben részesülnek azok a gyerekek, akik betöltötték az 5. életévet, a 6 éves gyermekek, akiknek az iskolakezdését halasztották, valamint azok a gyermekek, akiknél az iskolakezdés halasztását utólagosan határozták meg (8. életévének betöltéséig).

- Kivételes esetben felvételt nyerhet a 2. életévét betöltött gyermek, ha az óvoda részéről biztosítottak a feltételek, valamint ha az óvoda kapacitása megengedi. A 2016/2017 – es iskolaévre felvett gyermekek 2016.09.02–án lépnek óvodába. A felvételi kérelem elbírálásánál figyelembe lesz véve annak időben való benyújtása és teljessége (kérvény és orvosi igazolás). Az óvoda igazgatója minden írásos kérelmet beiktat, amire a fenntartóval való egyeztetés után határozat formájában válaszol. A későbbi időpontban kiadott határozatot a gyermek törvényes képviselője személyesen veheti át.

Az írásos kérelem benyújtásának feltételei:

- A gyermeket az óvodába annak törvényes képviselője által benyújtott írásos kérelme alapján veszik fel, amelyhez csatolni kell a gyermekorvos által kiállított a gyermek egészségi állapotáról szóló orvosi igazolást. Abban az esetben, ha a gyermek speciális nevelést igényel, akkor szükséges az írásos kérelemhez csatolni az illetékes nevelési és prevenciós tanácsadó szakvéleményét is. A gyermek utólagos iskolahalasztásáról szóló határozatot a törvényes képviselő az írásos kérelemmel együtt nyújtja be, továbbá csatolja a gyermekorvos által kiállított, a gyermek egészségügyi állapotáról szóló orvosi igazolást is. Az iskolahalasztásról szóló határozatot a törvényes képviselő a beíratkozás ideje alatt köteles átadni az óvoda igazgatójának. Az írásos kérelem benyújtását a 2016/2017-es tanévre az óvodában tehetik meg a következő időpontokban:

2016.05.02 hétfő                   7,00 – 13,00 óra

2016.05.03 kedd                    7,00 – 13,00 óra

2016.05.04 szerda                 7,30 – 17,00 óra

2016.05.05 csütörtök            7,00 – 13,00 óra

2016.05.06 péntek                 7,00 – 13,00 óra

                                                                                                                                                        Harangozó Katalin
                                                                                                                                                        igazgató

tel.: 055/38 135 96, 0907900540, e-mail: mszizkova4kosice@gmail.com 

kérvény: https://mszizkova4.edupage.org/about/?subpage=4

 

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2016/2017

Podmienky prijímania:

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od 3 do 6 rokov. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

- Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy. Na školský rok 2016/2017 budú prijaté deti s nástupom k 02.09.2016. Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do MŠ budú posudzované úplné žiadosti, ktoré zákonný zástupca doručil do MŠ v čase vyhlásenia termínu zápisu. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do materskej školy vydá riaditeľ MŠ po prerokovaní organizácie školského roka so zriaďovateľom školy.

Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu:

- Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie do MŠ je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného odborného zariadenia. V prípade, že má dieťa rozhodnutie o dodatočnom odklade povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca ho predloží riaditeľovi v čase zápisu spolu so žiadosťou o prijatie do MŠ aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na šk.r. 2016/2017 sa prijíma v  materskej škole v termíne:

02.05.2016 pondelok           7,00 hod – 13,00 hod

03.05.2016 utorok                7,00 hod – 13,00 hod

04.05.2016 streda                7,30 hod – 17,00 hod

05.05.2016 štvrtok               7,00 hod – 13,00 hod

06.05.2016 piatok                7,00 hod – 13,00 hod

 

                                                                                                                                                    Katarina Harangozóová
                                                                                                                                                    riaditeľka materskej školy

tel.: 055/38 135 96,  0907900540, e-mail: mszizkova4kosice@gmail.com 

žiadosť: https://mszizkova4.edupage.org/about/?subpage=4

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola - Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4, Košice
    Žižkova 4, 040 01 Košice
  • 0907/900540, 055/38 135 96

Fotogaléria